Методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії

Методична проблема: "Впровадження особистісно орієнтованого навчання в рамках сучасного уроку фізики"

Головна мета роботи РМО вчителів фізики з педагогічними кадрами — забезпечення неперервного і ціле­спрямованого професійного розвитку педагогіч­них працівників відповідно до сучасних вимог.

Завдання методичної роботи:

 • збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);
 • розвиток мотивів творчої діяльності (потреба в новизні, у творчому підході до праці);
 • розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, артистизму;
 • розвиток умінь емоційно-вольової саморе­гуляції;
 • організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, професійних можливостей, потреб і за­питів учителів;
 • стимулювання групової творчості й ініціати­ви членів методичного об’єднання;
 • залучення до науково-дослідної, дослідно-експериментальної роботи, до цілеспрямованого формування нового досвіду;
 • впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дис­циплін;
 • поширення   передового   досвіду.

 Напрями методичної роботи з педагогічними працівниками:

 • аналіз стану викладання предметів і на­вчальних курсів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стан­дартів освіти;
 • створення організаційних умов для без­перервного вдосконалення фахової освіти і ква­ліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;
 • проведення методичних заходів, спрямова­них на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;
 • залучення педагогів до науково-дослідної роботи;
 • апробація та введення нових освітніх тех­нологій і систем;
 • створення умов для збереження, систе­матичного поповнення та ефективного викорис­тання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;
 • координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності методичних і науково-мето­дичних установ регіону.


Основні види діяльностірайонного методичного об’єднання вчителів фізики

 1. Повсякдення професійно-педагогічна діяльність.
 2. Предметно-педагогічна діяльність. 
 3. Обмін досвідом роботи.
 4. Наукові конференції.
 5. Узагальнення системи творчої діяльності.
 6. Семінари.
 7. Організація роботи творчої групи вчителів.
 8. Майстер-клас.
 9. Педагогічна майстерня.
 10. Школа ефективного прогресивного педагогічного досвіду (ШЕППД).
 11. Школа молодого педагога.
 12. Психолого-педагогічний семінар.