Матеріли Шостої МІжнародної виставки "Сучасні заклади освіти -2015"

Школа - осередок розвитку громади 

            Стародавня народна мудрість говорить: "Якщо твої плани розраховані на один день – утамуй голод, якщо твої плани розраховані на десятиріччя – посади дерево, якщо твої плани розраховані на майбутнє – навчай дітей”.

            Наші плани розраховані навіки, і тому головним завданням  є навчання і виховання дітей – майбутнього нашої України.

            Мета і завдання колективу нашої школи обумовлені проблемною темою "Удосконалення уроку шляхом впровадження особистісно орієнтованої системи навчання”, над якою ми працюємо четвертий рік.  Чому ми обрали цю проблему?  Тому що особистісно орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально – педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєтворчості. Активними співтворцями навчально – виховного процесу стають самі діти, вони є  суб’єктом пізнання. Кожен школяр долучається до співпраці в колективній, груповій діяльності. Учитель і учень є рівноправними, рівнозначимими суб’єктами навчально – виховного процесу.

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно  орієнтованого навчання суттєво змінюється його функція, форма організації. Він підпорядкований не повідомленню та перевірці рівня знань, а виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу,  який викладає вчитель. При підготовці до особистісно орієнтованого уроку керуємося основними вимогами:

-        пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

-        орієнтація на процес навчання;

-        орієнтація на особистісні  досягнення учнів;

-        створення емоційно -  актуального фону уроку;

-        чітке  визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;             

-        раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів;

-        використання активних методів навчання;

-        зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем;      

-        формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;

-        заохочення прагнень учнів самостійно знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

Сьогодні кожен шкільний предмет покликаний вирішувати завдання національного, громадянського, морального виховання, тому колектив працює над вихованням пізнавального інтересу до предмета, використовуючи активні методи навчання: інтегровані уроки, уроки з елементами популярних телепередач, уроки – дослідження, заочні екскурсії, рольові ігри, КВК, ток – шоу, уроки- спектаклі, уроки – змагання, уроки з елементами кінематографії.

            У роботі молодшої ланки впроваджуються тренувальні завдання, які навчають спостережливості, вмінню оцінювати, аналізувати, класифікувати вивчене, що на сьогодні дуже важливо.

            Вчителі початкових класів намагаються створити на уроках ситуації, які б спонукали дітей висловлюватись, виражати свої думки, почуття. З цією метою використовуються сюжетно – рольові ігри, інтерактивні форми навчання: робота в парах, групах,   "Мікрофон”,  "Пласт”, "Ажурна пилка”. Це викликає інтерес у дітей до навчання, допомагає краще осмислювати зміст прочитаного, запобігає помилкам, розвиває увагу, орфографічну пильність.

Методами реалізації етапів орієнтації та цілевизначення у початкових класах стають актуалізація, проблематизація,  інтрига,  ігрова ситуація.

            Вчителі часто використовують зоровий план уроку, який є унаочненням його найважливіших завдань або видів роботи. Це набір символічних малюнків, які записуються на маленьких квадратиках.

            Заохочення, створення яскравих наочно – образних уявлень, наочно – пізнавальна гра, створення ситуації успіху, проблемної ситуації, спонукання до пошуку альтернативних рішень, виконання творчих завдань, кооперація учнів, створення ситуації взаємодопомоги – це прийоми психолого – педагогічної підтримки діяльності учнів на особистісно орієнтованому уроці.

            Уся система роботи шкільного колективу спрямована на формування в учнів цінності знань для майбутнього становлення їх у суспільстві, створення умов для виховання молодої людини – громадянина України.

            Учителі школи опрацьовують і впроваджують у навчальний процес такі педагогічні технології, як розвиваюче навчання, колективний спосіб навчання, диференційоване навчання. Ними забезпечується диференціація та індивідуалізація, різнорівневий підхід під час вивчення основ наук, проводяться різні типи уроків: комбінований, урок вивчення нового матеріалу, урок узагальнення і систематизації знань, урок – рольова гра з застосуванням групових форм роботи, урок – дискусія, урок – дослідження, урок-змагання, урок – реквієм та інші.

Впроваджуються інтерактивні форми та методи навчання. Від   найпростіших ("Робота в парах”, "Ротаційні (змінні) трійки”,   "Два – чотири – всі разом”,  "Карусель”, "Мікрофон”, "Незакінчене речення”, "Гронування”, "Рольова гра”) до складних ("Мозковий штурм”,  "Мозаїка”,  "Аналіз ситуації”,  "Акваріум”, "Займи позицію”), а також імітаційні ігри, дебати, дискусії.

            Групова форма роботи на особистісно зорієнтованому уроці передбачає допомогу вихованцеві в усвідомленні себе особистістю, виявленні й розкритті своїх можливостей, створенні умов до саморозвитку і самовираження. Вміла організація групової роботи учнів максимально забезпечує реалізацію цих завдань.

            Вчителі школи застосовують у практиці проведення уроків групову навчальну діяльність, тому що вона має можливості як для міцного засвоєння школярами знань, вироблення вмінь і навичок, так і для формування особистості, що в сучасних умовах набуває особливого значення. Очікувані результати систематичного використання групових форм роботи:

-        готовність працювати у групах;

-        становлення активної суб’єктної позиції;

-        готовність до розв’язання проблем;

-        уміння організовувати, планувати і оцінювати свою діяльність;

-        комунікабельність, уміння спілкуватись;

-        уміння працювати з інформацією;

-        здатність до критичного і креативного мислення;

-        готовність сприймати інші погляди й позиції  і робити свій вибір.

У школі реалізується програма розвитку інтелектуальних здібностей учнів. З цією метою щорічно проводяться предметні тижні, олімпіади, різноманітні конкурси: "Кращий учень школи”,  "Найрозумніший учень школи”,  інтелект–шоу  "Еврика”,  конкурси знавців рідної мови  та інші. У них беруть участь учні з  1 по 9 клас. Також проводиться робота  з обдарованими дітьми:

- індивідуальні предметні заняття;

- гуртки за інтересами  («Декоративно – прикладне мистецтво»,  «Флористика», «Театральний», «Лінгвіст», «Літературне зарубіжжя», « Вокальний»);

- секція з волейболу та футболу;

- конкурси;

- олімпіади та інше.

            Усі ці оптимальні методи навчання та виховання спрямовані на розвиток творчої особистості. Майже кожного року учні школи займають призові місця в районних олімпіадах з біології, математики, української мови, у конкурсі знавців рідної мови імені П. Яцика, є учасниками обласних конкурсів.

            Позакласна навчально - виховна робота спрямована на поглиблення знань із предметів,  розвиток творчих здібностей учнів, прищеплення любові до мови, традицій українського народу,  забезпечення повноцінного фізичного розвитку, зміцнення здоров’я учнів, попередження правопорушень серед учнів. У школі щорічно проводяться  творчі конкурси, козацькі розваги, конкурси малюнків, українські вечорниці, дискусії, анкетування, виступи агітбригад, тренінги.

Учні є активними учасниками районних конкурсів – оглядів, агітбригад  ДЮП, оглядів дитячої та юнацької творчості."Треба самому багато знати, щоб навчати інших”, -  писав   В. Короленко. Педагогічний колектив школи весь час у пошуках нового, вчителі активно впроваджують кращі надбання як власного досвіду, так і досвіду вітчизняної педагогіки та психології, використовуючи праці К. Д. Ушинського, В. Сухомлинського,    Г. Ващенка, С. Русової, Б. Грінченка, О. Духновича та інших.

Методична робота в школі спрямована на розвиток особистості вчителя і учнів. У практику роботи ввійшли не тільки традиційні форми роботи з педколективом, а й нетрадиційні.

Значна увага  зосереджена  на підготовці та проведенні предметних тижнів, під час яких свою майстерність демонструють вчителі, а здібності – учні .

Система виховної роботи у школі спирається на класних керівників – вихователів та вчителів класоводів, які працюють над проблемою "Виховання всебічно розвиненої особистості через шкільне та родинне виховання”. Досвід їх складається на постійнодіючих семінарах, де практикуються тренінги, обмін досвідом, аналіз виховних заходів, діє банк пропозицій. 

Виховна робота в школі планується потижнево. Традиційними стали такі тижні: спортивно – оздоровчий "Золота осінь”, правових знань, тиждень Матері, екологічного виховання, тиждень "За здоровий спосіб життя”, рідної мови, національної школи та інші.

Основою виховання в урочний та позаурочний час є система таких цінностей: турбота про дітей, любов до рідного краю, повага до батьків, бабусь і дідусів, піклування про  людей похилого віку, збереження пам’яток історії і культури,  звичаїв і традицій рідного краю.

Із метою патріотичного виховання у 2001 році у школі створено музей історії рідного краю. Ініціатором була колишній директор школи Овчаренко Т. І. Висловом  Максима Рильського "Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього” розпочинається кожна екскурсія в музеї. Всі експонати, спогади, які знаходяться тут, сприяють відродженню історичної пам’яті, національної свідомості, духовності учнів.

            Пошуковими загонами, які очолює вчитель української філології  Найдьонова В. О., зібрані предмети побуту, відомості про історію села, вулиць, школи, спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Цікавою є експозиція "Історія Олексіївської школи”, матеріали музею доповнили створені альбоми:  "Шкільний фотолітопис”, "Екскурсії. Походи. Подорожі”, "Наші випускники 1960 – 2000 р.р.” та інші. У 2007 році у музеї було відкрито світлицю.

            У музейній кімнаті проводиться багато заходів, спрямованих на виховання в учнів патріотичних почуттів, гордості за те, що вони є жителями с. Олексіївка, гідними спадкоємцями своїх дідів, прадідів. Традиційними стали вахти пам’яті, уроки мужності, уроки - реквієми, подорожі у минуле, українські свята та інші.

            У школі склалася система роботи з фізкультурно – оздоровчого виховання в урочний та позаурочний час - це проведення ранкової зарядки з вправами психологічного настрою на день, тижні та дні здоров’я, фізкультхвилинки під час уроків,  походи.

            Особлива увага звертається на фізичний розвиток учнів, тому що нашій державі потрібна здорова нація, а головним завданням фізичного виховання і є становлення особистості кожного школяра. За роки навчання в учнів повинні сформуватися інтерес і бажання займатися фізичною культурою. З 2001 року з варіативної частини навчального плану виділяються години на урок футболу. Діти люблять цей предмет і охоче відвідують уроки.

            Досвід роботи дозволяє зробити висновок – чим раніше учні починають оволодівати секретами спортивної майстерності, тим швидше вони досягають успіхів.

Щорічно учні нашої школи стають переможцями та призерами спортивних змагань з футболу та волейболу. Велика заслуга в цьому вчителя фізичної культури Крамарєва В. Г.  Його вихованці неодноразово займали призові місця в районних змаганнях: "Волейбольна надія”,  "Осінній кубок з міні – футболу”  та інші.

Екологічне виховання як складова виховного процесу займає одне з пріоритетних місць у навчально – виховному процесі, тому що діти вчаться не тільки оберігати, любити, шанувати навколишнє середовище, а й усвідомлювати велич і цінність природи, себе як часточку Всесвіту.  Акції  "Озеленимо наш дім”,  "Посади своє деревце”,  "Трояндова клумба першокласника”, "Берізка випускника” стали традиційними з року в рік, а походи стежками рідного краю є ефективною умовою зв’язку дитячих душ з красою рідної природи.

Учительський колектив працює за концепцією, в якій чітко простежується модель "родинної” педагогіки. В основу роботи покладено заняття батьківських клубів, які діють  відповідно до вікових категорій учнів. Їх основними завданнями є:

-        сприяння формуванню педагогічної культури батьків;

-        забезпечення їх психолого – педагогічними знаннями;

-        систематичне надання допомоги батькам у застосуванні теоретичних знань у практиці виховання дітей;

-        координація роботи батьків на основі діагностичних карт та    соціологічних досліджень із метою вирішення актуальних проблем сім’ї та сімейного виховання.

Стали традиційними свята: "Свято матері”, "Тато – мама, я – спортивна сім’я",  "Знай свій родовід",   "Шануй батька й неньку”, конкурси:  "А я просто україночка”,   "Нумо хлопці”,   "Розумники і розумниці”, конкурс на кращий букет квітів, композицію. Всі вони проходять з участю батьків.

Школа у своїй роботі з громадськістю та батьками використовує такі форми роботи:

-        лекції, бесіди;

-        прес – конференції "Ми і наші діти”;

-        усні журнали;

-        зустрічі "за круглим столом”;

-        консультації (групові, індивідуальні) з питань теорії методики родинного виховання;

-        дні відкритих дверей;

-        виставки "Світ   захоплень моєї сім’ї”;

-        конкурси , змагання ;

-        анкети .

Отже, педагогічне виховання батьків – це перший камінь у фундаменті взаємодії сім’ї та школи. Тому педколектив належним чином організовує батьків на активну участь у шкільних справах для покращення умов розвитку, навчання і виховання учнів.

Педагогічний колектив Олексіївської школи постійно в пошуку нових форм проведення уроків, які б сприяли всебічному розвитку дитини , в пошуку нових підходів до виховання особистості.

Сучасна школа перебуває на шляху модернізації змісту і форми навчання. Впровадження особистісно орієнтованого навчання на уроках є одним із кроків підвищення ефективності навчально – виховного процесу. Саме над цією проблемою розпочав працювати педагогічний колектив школи у 2007/08н.р., орієнтуючи методику навчання і виховання на конкретну дитину так, щоб можна було максимально розкрити її здібності, забезпечити максимум необхідних знань. Ми прагнемо створити відповідний навчальний дизайн у школі для виховання і навчання дітей, виявлення розвитку їх талантів. Адже для кожного вчителя дуже важливо, щоб діти дивлячись на нього, перш за все сприймали його як педагога – людину, яка здатна співпрацювати.

Попереду – нові плани, нові висоти, які буде підкорено. Запорукою цього є налаштованість  педколективу на сумлінну працю, на творчість – задля нових поколінь учнів, задля майбутнього України.

І  живучи не тільки сьогоденням, а дивлячись у майбутнє, ми звертаємося до вислову Д. Раскіна: "Будуючи, ми повинні вважати, що робимо це навічно. Робота має бути такою, щоб наші нащадки були вдячні нам за неї, і, кладучи камінь за каменем, ми повинні пам’ятати, що прийде час, коли ці камені вважатимуть святими, бо них торкались наші руки, а люди казатимуть про цю роботу: "Подивись, це наш батько зробив для нас”.

      Олексіївська ЗОШ І-ІІ ступенів – це невеличка сільська школа, у якій навчається 40 учнів та працює 10 вчителів. Це той життєдайний острівець у селі, куди кожного ранку поспішають діти і дорослі. Школа живе повним, насиченим життям, яке тісно пов’язане з проблемами сільської громади. Читати далі...